Załącznik do Uchwały Nr XV.115.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016 r.

STATUT

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Pełczyce

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

$ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Pełczyce w Pełczycach, zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 573 z późn. zm.),
 • Uchwały z dnia 5 grudnia 1991 r. nr XIV/73/91/1 Rady Miasta i Gminy w Pełczycach w sprawie powołania zakładu budżetowego,
 • niniejszego statutu,
 • innych przepisów powszechnie obowiązujących.

$2. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Pełczyce, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego nie posiadającego osobowości prawnej.

$ 3. Zakład ma siedzibę w Pełczycach przy ul. Jeziornej 17.

Rozdział 2.

Przedmiot działalności.

$ 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na bieżąco i w sposób nieprzerwalny realizuje zadania polegające na zaspakajaniu potrzeb ludności z tetenu miasta i gminy Pełczyce, a obejmujące w szczególności:

 • produkcje wody i konserwację urządzeń wodnych, sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody,
 • eksploatację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków
 • wywóz nieczystości płynnych i stałych,
 • oczyszczanie ulic miasta Pełczyce,
 • utrzymanie zieleni miasta Pełczyce,
 • zimowe utrzymanie gminnych dróg i ulic,
 • gospodarkę na cmentarzach komunalnych w: Pełczycach, Chrapowie, Jarosławsku, Krzynkach, Bolewicach, Przekolnie, Lubianie i Jagowie,
 • świadczenia usług pogrzebowych,
  • wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców i utrzymania substancji mieszkaniowej,
  • administrowanie nieczynnym składowiskiem odpadów stałych,
  • utrzymanie targowiska,
 • -sprawowanie zarządu nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, usługowymi oraz niezabudowanymi nieruchomościami przekazanymi zakładowi w zarząd.

Rozdział 3.

Organy i organizacja.

$ 5.1. Kierownik Zakładu jednoosobowo kieruje działalnością Zakładu i odpowiada za tę działalność.

 1. Do zakresu działania Kierownika Zakładu należy w szczególności:
 • reprezentowanie Zakładu na zewnątrz
 • opracowanie rocznych planów finansowych Zakładu (projekt przedłożony Burmistrzowi do akceptacji do 15 września na rok następny),
 • zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych,
 • zabezpieczenie mienia Zakładu,
 • zapewnienie gospodarczo-efektywnego wykorzystania mienia Zakładu,
 • prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniającego efektywne wykonanie zadań Zakładu,
 • wykonywanie funkcji Kierownika zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy,
 • określanie wewnętrznej organizacji Zakładu. $ 6. 1. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
 1. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Zakładu.

3,W razie nieobecności Kierownika Zakładu, jego funkcję pełni osoba upoważniona przez Kierownika.

$ 7. 1. W zakresie działalności Zakładu Kierownik wykonuje czynności zwykłego zarządu.

 1. Oświadczenie woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Zakładu składa jednoosobowo Kierownik Zakładu.
 2. Czynność prawna powodująca zobowiązania pieniężne wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego Zakładu.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa.

$8.1 Zakład prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy. $ 9. 1. Zakład rozlicza się z budżetem gminy.
 2. Podstawowym źródłem finansowania Zakładu są przychody z odpłatnego wykonywania zadań, o których mowa w $ 4.
 3. Zakład może otrzymywać z budżetu gminy dotacje przedmiotowe oraz dotacje celowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
 4. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach, w szczególności:
  • w ustawie o rachunkowości
  • ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych oraz sporządza wg zasad w nich wskazanych sprawozdania finansowe i budżetowe.
 1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. $ 10. Zasady wynagradzania pracowników zakładu regulują odrębne przepisy, na podstawie których opracowywany jest Regulamin Wynagradzania zatwierdzony przez Kierownika Zakładu.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe.

$ 11. Zmiany statutu następują w formie przewidzianej dla jego uchwalenia.

$ 12. 1. Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Miejską w Pełczycach i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 1. Za przestrzeganie niniejszego statutu odpowiada Kierownik Zakładu.

UCHWAŁA NR XV.115.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach L.dz… KAR

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

$ 1. Zmienia się treść Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

$ 2. Traci moc Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXV/188/06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Close Menu