UCHWAŁA NR III.23.2018

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pełczyce.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1152 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

 • 1. 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pełczyce.
 1. Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 • 2. Traci moc uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października

2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.
 • 4. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Marek Sowiński

 

Załącznik do uchwały Nr III.23.2018

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE

PEŁCZYCE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną

do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego

odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce.

 1. W zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych ujętych w otwarte

lub zamknięte systemy kanalizacyjne regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa

wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Miasta i Gminy Pełczyce.

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

1) „ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)

2) „umowa” – należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

 1. a) umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków;
 2. b) umowa o zaopatrzeniu w wodę;
 3. c) umowa o odprowadzaniu ścieków
 • 2. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone

decyzją Burmistrza.

 1. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.

 

ROZDZIAŁ II

 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE

 

 • 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek:

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości,

co najmniej 0,3 m3 na dobę;

2) zapewnić ciągłość dostaw wody przez 24 godziny na dobę;

3) w przypadku dostarczania wody z sieci zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym

niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) u wylotu

na zaworze głównym za wodomierzem głównym;

4) zapewnić wodę zdatną do spożycia przez ludzi, spełniającą jakościowe wymagania określone

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

w szczególności:

 1. a) w zakresie podstawowych wymagań mikrobiologicznych spełniającą wymogi określone

w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia,

 1. b) w zakresie podstawowych wymagań chemicznych spełniającą wymogi określone

w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia,

 1. c) w zakresie dodatkowych wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych,

fizykochemicznych, oraz dotyczących substancji promieniotwórczych spełniającą wymogi

określone w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia,

 1. d) w zakresie dodatkowych wymagań chemicznych spełniającą wymogi określone

w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia;

5) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób

ciągły i niezawodny;

6) zapewnić prawidłową konserwację i eksploatację urządzeń oraz sieci wodociągowej wraz

z hydrantami i sieci kanalizacyjnej;

7) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody i informować

o niej Burmistrza nie rzadziej niż raz na kwartał, oraz mieszkańców gminy w sposób

zwyczajowo przyjęty, np. poprzez zamieszczenie wyników badań na stronie internetowej

gminy;

8) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od Odbiorcy usług, w ilości, co najmniej 0,3m3 na

dobę;

9) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi

przepisami i warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości;

10) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków

w sposób ciągły i niezawodny;

11) oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni ścieków.

12) dokonywać na swój koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych;

13) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

lub kanalizacyjnej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne oraz

uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną albo wydać o niej opinię;

14) zamontować na swój koszt wodomierz główny i wodomierz dodatkowy, o którym mowa w §

14 ust. 3 pkt 2, po odbiorze przyłącza i podejścia wodomierzowego oraz ponosić koszty

związane z ich konserwacją, i w związku z tym dokonywać kontroli ich funkcjonowania

z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontrola odbywa się na

wniosek odbiorcy usług – wówczas, w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania

wodomierza kontrolowanego, koszt kontroli ponosi odbiorca usług;

15) w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odbioru ścieków

innych niż bytowe, określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach, a także

kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami

16) opracowywać wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,

17) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez

gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym

w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w pkt. 16.

 • 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość robót budowlano -instalacyjnych prowadzonych

w związku z podłączeniem do sieci, oraz ich zgodność z warunkami technicznymi

i dokumentacją techniczną;

2) do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, należących do osób,

o których mowa w § 9, § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 i 3 w celu :

 1. a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
 2. b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierzy, wodomierza dodatkowego,

wodomierza własnego lub wodomierza głównego, dokonania odczytu ich wskazań, badań

i pomiarów,

 1. c) przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez przedsiębiorstwo

wodociągowo – kanalizacyjne,

 1. d) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
 2. e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody w budynku,

 1. f) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego stanowiącego własność

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego;

3) do zajmowania pasa terenu na posesjach odbiorców usług, o szerokości niezbędnej

do usunięcia awarii lub dokonania konserwacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

pod warunkiem, że na własny koszt przywróci ten teren do stanu sprzed awarii lub konserwacji,

bądź pokryje należycie udokumentowane koszty poniesione

w tym zakresie przez odbiorcę usług.

 • 5. Odbiorca usług ma obowiązek:

1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób nieskutkujący występowaniem zakłóceń

w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia

skażenia bakteriologicznego lub chemicznego wody sieci wodociągowej

na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody

z instalacji centralnego ogrzewania;

2) użytkować instalację kanalizacyjną w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania

zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz nie wylewać substancji o składzie

i stężeniu przekraczającym normy określone w obowiązujących przepisach;

3) umożliwiać realizację uprawnień, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3;

4) prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsca,

w których zainstalowany jest wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz (łącznie

ze studzienką), wodomierz własny lub urządzenie pomiarowe oraz zapewnić łatwy dostęp do

tych urządzeń;

5) powierzać usuwanie awarii przyłączy będących w posiadaniu odbiorcy usług, osobom

posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;

6) uzgadniać z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym sprawy nasadzeń drzew lub

krzewów oraz zabudowy w pasie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

7) terminowo uiszczać należności za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki;

8) zawiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach

wody i w porozumieniu z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym zapewnić

opomiarowanie wody z nich pobieranej w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia

należności z tytułu odprowadzenia ścieków;

9) wykorzystywać swoje przyłącza kanalizacyjne tylko na użytek własny i tylko

do odprowadzania:

 1. a) przyłączem kanalizacyjnym łączącym nieruchomość z siecią kanalizacji sanitarnej ścieków

bytowych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej;

 1. b) przyłączem kanalizacyjnym łączącym nieruchomość z siecią kanalizacji deszczowej, ścieków

opadowych i roztopowych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej;

10) bezzwłocznie powiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo –kanalizacyjne

o zmianie danych objętych umową, a w szczególności o zbyciu nieruchomości lub innym

sposobie zaprzestania jej władaniem, wskazując nowego właściciela lub władającego;

11) bezzwłocznie powiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo –kanalizacyjne

o stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza

własnego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

 • 6. Odbiorca usług ma prawo do:

1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości, z zastrzeżeniem § 29;

2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków;

3) zgłaszania przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu reklamacji dotyczących wysokości

naliczonych opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki oraz żądania przeprowadzania

ekspertyzy wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego przez właściwy organ

administracji miar;

4) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw

w dostawie wody;

5) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu wskazań wodomierza,

wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub urządzenia

pomiarowego.

 • 7. Odbiorcy usług zabrania się:

1) pobierać wodę z pominięciem wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego,

wodomierza własnego lub odprowadzać ścieki z pominięciem urządzenia pomiarowego, jeżeli

takie urządzenie zostało zamontowane;

2) przemieszczać wodomierz, wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz własny lub

urządzenie pomiarowe, zakłócać ich funkcjonowanie, zrywać plomby na nich założone, jak

również na zaworach odcinających;

3) wykorzystywać sieć wodociągową bądź instalację wodociągową do uziemiania urządzeń

elektrycznych.

 

ROZDZIAŁ III

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

USŁUG

 

 • 8. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy

o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem

wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

 1. Integralną częścią umowy na odprowadzanie ścieków z odbiorcą usług wprowadzającym

ścieki przemysłowe, jest załącznik określający dopuszczalne warunki, jakim powinny odpowiadać

ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

 1. Umowę w imieniu przedsiębiorstwa wodociągowo –kanalizacyjnego zawierają osoby

upoważnione do jego reprezentowania lub osoby upoważnione do zawarcia umowy na podstawie

pisemnego pełnomocnictwa.

 1. Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego

przedstawiciela.

 1. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich reprezentowania według właściwych rejestrów

lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.

 • 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne jest zobowiązane do zawarcia umowy

i zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została

przyłączona do sieci, lub która z nieruchomości odprowadza ścieki opadowe i roztopowe

do otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacyjnego i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem

o zawarcie umowy.

 • 10. 1. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami

wielolokalowymi, umowa, o której mowa w § 8, jest zawierana z ich właścicielem lub

z zarządcą.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego

lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy mierzących

zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w danym budynku. Osoba korzystająca

z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal właścicielowi lub zarządcy w celu zainstalowania

wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

 • 11. 1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków

wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne zawiera umowę także

z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, mierzące zużycie wody przez wszystkie punkty

czerpalne wody w budynku;

2) przed i za wodomierzem mierzącym zużycie wody przez punkty czerpalne wody

w budynku zamontowany jest zawór odcinający kulowy, a bezpośrednio za zaworem

za wodomierzem – zawór zwrotny antyskażeniowy.

3) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo

wodociągowo – kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą;

4) właściciel lub zarządca rozliczy, zgodnie z § 16, różnicę wskazań między wodomierzem

głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty

czerpalne wody w budynku;

5) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w § 10, reguluje należności

wynikającej z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy

mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku;

6) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania tych wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się

poza lokalami;

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody

do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość

przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb

na zamkniętych zaworach odcinających dostarczenie wody do lokalu;

8) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody

z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody

do lokali;

 1. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany

do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa

w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za

dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne rozliczenie.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu w budynkach wielolokalowych również w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust. 1.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo wypowiedzieć umowę,

o której mowa w ust. 1 i w ust. 3, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki

uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za

dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych lokali,

w terminie określonym w umowie.

 

ROZDZIAŁ IV

 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT

 

 • 12. Rozliczanie należności odbywa się na podstawie ilości dostarczanej wody

i odprowadzonych ścieków lub wielkości powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni,

z uwzględnieniem jej rodzaju i sposobu zagospodarowania, z której odprowadzane są ścieki

opadowe i roztopowe oraz określonych w trybie ustawowym taryf cen i stawek opłat.

 • 13. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego

w przyłączu oraz wodomierza dodatkowego, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 ust. 1,

kiedy to ilość dostarczonej wody określa się na podstawie wskazań wodomierzy mierzących

zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku,

z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego.

 1. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu

o przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców usług,

na podstawie odrębnych przepisów.

 1. W przypadku niesprawności wodomierzy, o których mowa w ust. 1, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody

w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierzy, a gdy nie jest

to możliwe –na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub

iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności

wodomierzy.

 1. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierzy, o których mowa w ust.1,

przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje

rozliczona po odczytaniu ich wskazań.

 • 14. 1. Ilość odprowadzonych ścieków, z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych,

ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

 1. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków, o których mowa

w ust.1, przyjmuje się jako równą ilości wody pobranej ustalonej na podstawie odczytu wodomierza

głównego lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie.

 1. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, o których mowa w ust.1 , ilość

bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na

ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego:

1) na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym, na koszt odbiorcy usług;

2) równolegle do wodomierza głównego, na zasadzie rozdziału instalacji, na koszt

przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.

 1. W przypadkach niemożności odczytania wskazań urządzenia pomiarowego, przedsiębiorstwo

wodociągowo- kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje rozliczona po odczytaniu

jego wskazań.

 • 15. 1. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się jednomiesięczne, dwumiesięczne,

trzymiesięczne, sześciomiesięczne lub jednoroczne okresy obrachunkowe, ustalone

w umowie zawartej z odbiorcą usług.

 

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może wystawić faktury zaliczkowe, które

są rozliczane po odczycie wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego,

wodomierza własnego lub urządzenia pomiarowego.

 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie przelewu, wpłaty na konto przedsiębiorstwa

wodociągowo – kanalizacyjnego albo gotówką w kasie przedsiębiorstwa wodociągowo –

kanalizacyjnego, w terminie płatności oznaczonym na fakturze VAT.

 1. Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie,

przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienie,

wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin zapłaty, uprzedzając jednocześnie o możliwości

zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 1. W przypadku, gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe

następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, o której mowa

w ust. 4, przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może zaprzestać świadczenia usług.

 1. W przypadku powstania długu po stronie odbiorcy usług na skutek nieuiszczenia należności,

przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może na zasadach ogólnych zaliczyć należność

z wpłat bieżących na poczet zaległych odsetek i zaległych opłat.

 • 16. 1. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych,

będący stroną umowy, o której mowa w § 11 ust. 1, jest obowiązany do rozliczenia kosztów

dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku.

 1. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje

wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku.

Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osoby korzystające z lokali

w tych budynkach.

 1. Suma należności, o których mowa w ust. 2, a którymi zostają obciążone przez właściciela lub

zarządcę osoby korzystające z lokali w budynku, nie może być wyższa od kosztów ponoszonych

przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.

 

ROZDZIAŁ V

 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

 

 • 17. 1. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia

przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na

własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 1. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego i wodomierza

dodatkowego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne, natomiast urządzenia

pomiarowego – odbiorca usług.

 • 18. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa

wodociągowo

– kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,

2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody,

4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,

 

5) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki,

w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także

przeznaczenia.

6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci

i przekazuje je wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 1. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci,

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający

się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,

5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

 

ROZDZIAŁ VI

 

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO

USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH ORAZ SPOSÓB

DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO –

KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

 • 19. 1. Realizacja nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się na koszt

odbiorcy usług.

 1. Szczegółowe warunki techniczne realizacji nowego przyłącza wodociągowego

lub kanalizacyjnego określa przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

 • 20. Na pisemny wniosek odbiorcy usług przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest

zobowiązane w terminie 30 dni, a w szczególnych przypadkach w terminie 45 dni:

1) wydać opinię albo warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości

do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

2) uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną bądź wydać o niej opinię.

 • 21. Przystąpienie do realizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wymaga

uzyskania zgody przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego. Wzór wniosku

o uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych określa przedsiębiorstwo wodociągowo –

kanalizacyjne. Jeśli w ciągu 12 dni od daty wpływu wniosku przedsiębiorstwo wodociągowo –

kanalizacyjne nie zgłosi do niego uwag, wykonawca robót może przystąpić do realizacji przyłączy.

 • 22. Odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić pisemnie przedsiębiorstwo wodociągowo –

kanalizacyjne o terminie przystąpienia do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

 • 23. 1. Odbiory techniczne przyłącza, przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,

dokonywane są dwuetapowo, tj. jako odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu robót

montażowych, oraz odbiór końcowy, na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia

dokonywanego każdorazowo przez inwestora (aktualnego lub przyszłego odbiorcę usług) po

zakończeniu robót budowlano – montażowych, wykonywanych na podstawie uprzednio wydanych

przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne warunków technicznych i uzgodnionego

projektu technicznego.

 1. Spisanie protokołu odbioru technicznego przyłącza następuje po dostarczeniu przez

inwestora:

1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

2) protokołu zagęszczenia gruntu w pasie drogowym;

3) protokołu od zarządcy drogi o przywróceniu nawierzchni do stanu pierwotnego.

 • 24. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje bezzwłocznie po zakończeniu prac

i dokonaniu ich odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zamontowaniu

wodomierza głównego – w przypadku usługi dostawy wody oraz zawarciu umowy z odbiorcą

usług.

 • 25. W przypadku gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki określone w przepisach

prawa, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo uzależnić podpisanie umowy od

ich podczyszczania przez odbiorcę usług.

 • 26. 1. Koszty dostawy, montażu, legalizacji i utrzymania wodomierza głównego i wodomierza

dodatkowego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2, pokrywa przedsiębiorstwo wodociągowo –

kanalizacyjne.

 1. Koszty dostawy, montażu legalizacji i utrzymania wodomierza dodatkowego, o którym mowa

w § 14 ust. 3 pkt 1, wodomierza własnego oraz urządzenia pomiarowego, pokrywa odbiorca usług.

 1. Koszty dostawy, montażu, legalizacji oraz utrzymania w odpowiednim stanie technicznym

i właściwe zabezpieczenie wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne wody

w budynku pokrywa właściciel lub zarządca budynku.

 1. Wodomierze mierzące zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku podlegają

okresowej legalizacji staraniem i na koszt ich właścicieli lub zarządcy budynku, według wymogów

określonych w Rozporządzeniu Ministra Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 969).

 1. Wykonywane podejścia wodomierzowe pod wodomierze mierzące zużycie wody przez

punkty czerpalne wody w budynku, są plombowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo –

kanalizacyjne.

 1. W przypadku konieczności wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy mierzących

zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku, właściciel lub zarządca budynku występuje

do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o zdjęcie założonej plomby i ponowne

założenie po dokonaniu koniecznej czynności.

 

ROZDZIAŁ VII

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG

I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY ORAZ

WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

 

 • 27. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia

odbiorcom usług informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody

i odprowadzania ścieków.

 • 28. 1. O planowanych przerwach w dostawie wody lub odprowadzania ścieków należy

skutecznie powiadomić odbiorców usług najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem.

 1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo

wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie

odbiorców usług o ich lokalizacji i możliwości korzystania.

 • 29. 1. Dopuszcza się możliwość ograniczenia w dostawach wody:

1) w przypadku braku wody w ujęciu;

2) w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

3) na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną;

 

 1. W sytuacjach opisanych w ust. 1 przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wprowadza

ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim

zawiadomieniu odbiorców usług.

 • 30. 1. Sprawy sporne w przedmiocie:

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;

2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy

przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do

sieci;

będą rozstrzygane w sposób zgodny z zapisami ustawy.

 

ROZDZIAŁVIII

 

REKLAMACJE

 

 • 31. 1. Odbiorcy usług mogą składać reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty.

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać osobiście w siedzibie

przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, pisemnie na jego adres lub wskazany przez

przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne adres e-mail, bądź pod numer telefonu

uwidoczniony na fakturach.

 1. Odbiorca usług, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokument i inne

dowody uzasadniające reklamację.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację pisemną

w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

 1. Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia

odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 1 miesiąca.

 1. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego

uregulowania należności.

 

ROZDZIAŁ IX

 

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

 • 32. 1. Uprawnione do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego są:

1) gminne jednostki OSP;

2) jednostki Państwowej Straży Pożarnej;

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zgodnie z obowiązującymi cenami

i stawkami opłat określonymi w taryfie, obciąża miasto lub gminę za pobraną wodę na cele

przeciwpożarowe na podstawie cokwartalnych raportów przekazywanych przez jednostki

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy bezpośrednio do przedsiębiorstwa wodociągowo –

kanalizacyjnego w zakresie ilości zużytej na ten cel wody.

 1. Warunki techniczne, jakie powinny spełniać sieci wodociągowe będące źródłem wody dla

sieci i urządzeń przeznaczonych do celów przeciwpożarowych, określa rozporządzenie Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

 

ROZDZIAŁ X

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 33. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia

regulaminu na żądanie odbiorcy usług.

 

Uzasadnienie

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków koniecznym stało się zaktualizowanie treści regulaminu dostarczania

wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Pełczyce od 9 lutego

2006 roku.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków Rada Gminy przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na podstawie regulaminów opracowanych przez przedsiębiorstwo

wodociągowo – kanalizacyjne, a następnie przekazuje go do zaopiniowania do organu

regulacyjnego zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo –kanalizacyjne.

Niniejszy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pełczyce został

opracowany przy uwzględnieniu uwag zawartych w opinii organu regulacyjnego.

 

Close Menu